serveis_servicios_services
galeria_galería_gallery
trajectòria_trayectoria_career history
contacte_contacto_contact
Disseny
Projectes de disseny industrial per sectors del producte de consum, il·luminació, material per a instal·lacions, instrumental tècnic i packaging. Conceptes per a nous productes. Disseny experimental.

Diseño
Proyectos de Diseño Industrial para sectores del producto de consumo, iluminación, material para instalaciones, instrumental técnico y packaging. Conceptos para nuevos productos. Diseño experimental.

Design
Industrial design projects for consumer products, lighting, installation materials, technical instruments and packaging. Concepts for new products. Experimental design.
Anàlisi
Crítica de producte. Estudis de mercat i informes de tendències, amb una xarxa de contactes a varis països.
Análisis.
Crítica de producto. Estudios de mercado e informes de tendencias con colaboradores especializados en varios paises.
Analysis.
Product appraisal. Market research and reports on trends with specialist associates in several countries.
Workshops
Organització de cursos, tallers, seminaris i jornades monogràfiques per a grups, empreses, centres docents i organismes oficials.
Workshops
Organización de cursos, talleres, seminarios y jornadas monográficas para grupos, empresas, centros docentes y organismos oficiales.
Workshops
Organisation of courses, workshops, seminars and theme-specific symposia for groups, companies, centres of education and official bodies.
Crítica
Articles de premsa, temes de fons a revistes especialitzades. Col·laboracions per catàlegs d’exposicions i portals d’Internet relacionats amb la temàtica del disseny.
Crítica
Artículos en prensa, temas de fondo en revistas especializadas, catálogos exposiciones y portales de Internet, relacionados con la temática de actividad del diseño.
Reviews
Press articles, in-depth themes in specialist magazines, exhibition catalogues and Internet portals, associated with design.
Comunicació
Conferències. Taules rodones. Ponències a congressos. Exposició de casos d’estudi. Suport documental per a exposicions.
Comunicación
Conferencias. Mesas redondas. Ponencias en congresos. Exposición de casos de estudio. Soporte documental para exposiciones.
Comunication
Conferences. Round tables. Papers at congresses. Presentation of case studies. Documentary support for exhibitions.